HUY ĐỘNG VỐN

Quỹ được huy động vốn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo các nguyên tắc cơ bản sau:

a. Nguồn vốn huy động là nguồn vốn trung và dài hạn (là các nguồn vốn có thời hạn trả nợ từ 01 năm trở lên);

b. Vay các tổ chức tài chính; tín dụng trong và ngoài nước. Việc vay vốn ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài;

c. Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư phát triển thành phố theo quy định của pháp luật;

d. Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn theo quy định của pháp luật;

e. Thẩm quyền huy động vốn theo quy định tại Quy chế huy động vốn. Vốn là một trong những nguồn lực cần thiết của mọi đơn vị, tổ chức để hoạt động đầu tư phát triển. Do đó, huy động nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển là một hoạt động quan trọng của Quỹ Đầu tư phát triển ở địa phương. Chính phủ ban hành Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Quỹ Đầu tư phát triển địa phương triển khai hoạt động của mình. Trong thời gian qua, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đã tích cực trong công tác tiếp xúc các cơ quan, tổ chức quốc tế, cũng như các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương để có thể huy động nguồn vốn vay và tài trợ từ các tổ chức quốc tế, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong các cơ quan, tổ chức đã tiếp cận để tìm nguồn vốn vay, tiêu biểu có 2 tổ chức đã có quan hệ hợp tác cho vay đối với Quỹ là: Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Thế giới (WB). Trong tương lai không xa, với tiềm năng phát triển ngày càng lớn, Quỹ sẽ cố gắng tiếp cận và tìm kiếm thêm nhiều đối tác quốc tế để có thể vay vốn từ các tổ chức quốc tế khác triển khai các dự án cho vay và đầu tư trực tiếp của Quỹ.