ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
1. Đối tượng đầu tư
Đối tượng đầu tư trực tiếp là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành căn cứ quy định tại Phụ lục I (Kèm theo Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 05/07/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ), hàng năm hoặc trong từng thời kỳ sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ vào danh mục trên, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố lựa chọn, thẩm định và quyết định đầu tư trực tiếp vào các dự án cụ thể nếu đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/ NĐ-CP.
2. Điều kiện đầu tư
a. Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật;
b. Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

3. Phương thức đầu tư
a. Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;
b. Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;
c. Thực hiện các phương thức đầu tư khác khi được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Hình thức đầu tư
Tùy từng điều kiện cụ thể, Quỹ lựa chọn các hình thức đầu tư sau đây:
a. Đầu tư theo các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đầu tư.
b. Tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư, hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư;
c. Thực hiện các hình thức đầu tư khác khi được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố;
d. Việc đầu tư của Quỹ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.