ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC 

1. Nhận ủy thác

 a. Quỹ được nhận ủy thác: quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác;

b. Quỹ được nhận ủy thác quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất; Quỹ phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập và các Quỹ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

c. Quỹ được thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố để huy động vốn cho ngân sách thành phố theo quy định của pháp luật;

d. Quỹ được hưởng phí dịch vụ nhận ủy thác. Mức phí cụ thể được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng nhận ủy thác.

2. Ủy thác

a. Quỹ được ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của Quỹ thông qua hợp đồng giữa Quỹ với tổ chức nhận ủy thác;

b. Các tổ chức nhận ủy thác được hưởng phí dịch vụ ủy thác. Mức phí cụ thể được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng ủy thác.