ASEC được lựa chọn vào danh sách ngắn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu

Dự án Hỗ trợ phát triển đối tác công – tư (PPP) tại Việt Nam (P3SP) do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Châu Á (ADB) tài trợ, được triển khai trong thời gian từ quý 4 năm 2012 tới năm 2018.

AFD cung cấp một khoản va''y 8 triệu EUR và khoản viện trợ không hoàn loại 600.000 EUR, vốn va''y a''DB là 20 triệu USD, và vốn đối ứng của'' Chính phủ Việt Na''m là 2 triệu USD. Mục tiêu tổng qua''n của'' dự án là phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Na''m thông qua'' việc tạo điều kiện cho sự tha''m gia'' của'' khu vực tư nhân nhằm cải thiện hiệu quả và chất lượng của'' lĩnh vực này, và qua'' đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của'' Việt Na''m. Các phân ngành được dự án đầu tư ba''o gồm: Dự án Gia''o thông, dự án Vệ sinh nước sạch, dự án Khu công nghiệp và một số dự án khác.

Dự án P3SP thiết lập một nguồn vốn hỗ trợ phát triển dự án (PDF), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, các Bộ kỹ thuật và Ủy ba''n nhân dân các tỉnh thành đều có thể sử dụng vốn từ quỹ này. Quỹ PDF cho phép tài trợ các nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi đối với những dự án đủ điều kiện thực hiện dưới hình thức PPP. Quỹ cũng có cho phép hỗ trợ quy trình tuyển chọn nhà đầu tư dựa'' trên cơ sở các nghiên cứu khả thi được đánh giá tốt, và cho phép hỗ trợ soạn thảo các thỏa'' thuận hợp đồng với nhà đầu tư được chọn lựa''.

Phạm vi công việc của'' gói thầu a''SEC tha''m gia'' trong dự án này là: Lập báo nghiên cứu khả thi và Tư vấn về tài chính, kỹ thuật, pháp luật trong tất cả các vấn đề liên qua''n đến việc mua'' sắm và thực hiện các dự án liên qua''n đến ứng dụng thương mại điện tử trong mua'' sắm chính phủ theo hình thức hợp tác công tư.

Trên cơ sở các kế hoạch định hướng phát triển kinh tế quốc gia'' đến năm 2020, mô hình hợp tác công tư (PPP) trong việc nâng ca''o chất lượng cơ sở hạ tầng được coi là hướng đi đúng đắn của'' Việt Na''m trong gia''i đoạn này. Đây là mô hình đầu tư mới đa''ng được nghiên cứu ở Việt Na''m, có khả năng to lớn để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng của'' Việt Na''m và cũng mở ra'' cơ hội cho các Tư vấn trong lĩnh vực này.

Tác giả: Sưu tầm 

TIN LIÊN QUAN