Giới thiệu Quỹ

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ ( sau đây gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ được thành lập và hoạt động theo nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ với nguồn vốn hoạt động hơn 1.500 tỷ đồng (68 triệu USD). Hoạt động của chính Quỹ bao gồm huy động vốn, cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp vào các dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp, ủy thác và nhận ủy thác.
 
Với kinh nghiệm đa dạng trên các hoạt động, Quỹ đã tham gia vay vốn các tổ chức tín dụng quốc tế như Ngân hàng thế giới và AFD ( Cơ quan phát triển Pháp). Ngoài ra, một số dự án thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Cần Thơ đã và đang được Quỹ thực hiện, tiêu biểu như: Trung tâm đô thị - thượng mại Thốt Nốt, Khu dân cư và tái định cư phường Hưng Phú, Khu dân cư và tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, Khu đo thị mới và Khu Công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm đậu xe thành phố Cần Thơ, Khu Công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A) … Quỹ đã góp vốn 126 tỷ đồng (5,7 triệu USD) thành lập công ty cổ phần Đầu tư CADIF, doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của TP. Cần Thơ.
 
Nguồn: QĐTPT TPCT