Giới thiệu Quỹ

I. Giới thiệu tổng quan:

Quỹ Đầu tư phát triển TPCT là một tổ chức tài chính Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

- Địa vị pháp lý của Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ là tổ chức tài chính Nhà nước của thành phố, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 15/10/2008.

 

II. Cơ cấu  tổ chức:

Theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007, Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 02/04/2009 của UBND thành phố Cần Thơ, Quyết định sửa đổi bổ sung số 2477/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thì tổ chức bộ máy của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành (Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ).

 

- Lĩnh vực hoạt động:

1. Hoạt động huy động vốn: Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.

 

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ được đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

 

3. Hoạt động cho vay: Quỹ được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

 

4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

 

5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác:

a. Quỹ được nhận ủy thác theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP;

b. Quỹ được ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.

 

6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách thành phố: Quỹ tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách thành phố theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền thành phố theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

 
Nguồn: QĐTPT TPCT