Thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ Thông báo số 11/TB-QĐTPT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ về việc thông báo lựa chon đơn vị tổ chức đấu giá tài sản;
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông báo đến các quý đơn vị về việc dừng tiếp nhận hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản:
- Thông tin tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất HH2a.
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14
- Thời gian nộp hồ sơ: 7 giờ00 phút ngày 18/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/01/2022.
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết.
 
Nguồn: Phòng Kinh doanh - QÐTPT

TIN LIÊN QUAN