Thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số 446/TB-QĐTPT ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ về việc thông báo lựa chon đơn vị tổ chức đấu giá tài sản;
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông báo đến các quý đơn vị về việc dừng tiếp nhận hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản:
- Thông tin tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất HH1 và tài sản gắn liền trên đất.
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định Luật Đấu giá tài sản 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Thời gian nộp hồ sơ: 14 giờ 00 phút ngày 19/10/2022 đến 14 giờ 00 phút ngày 24/10/2022.
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết.
 
Nguồn: Phòng Kinh doanh - QÐTPT

TIN LIÊN QUAN