Đạo đức Hồ Chí Minh

1. Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng
- Trung với nước, hiếu với dân.
- Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Tình thân quốc tế trong sáng.
2. Nguyên tắc xây dựng đạo đức
- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
- Xây đi đôi với chống.
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
3. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Suốt đời vì dân, vì nước
- Ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích.
- Hết lòng thươn yêu, quý  trọng, phục vụ nhân dân.
- Nhân ái, vị tha, khoan dung nhân hậu, luôn hết mực vì con người.
- Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, đời riêng trông sáng, nếp sống giản dị và hết sức khiêm tốn.
 
Nguồn: BTG Thành Uỷ Cần Thơ – Năm 2017

TIN LIÊN QUAN