Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm 06 nội dung chính như sau:
1. Tư tưởng  Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người.
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xâu dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân;
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.
 
Nguồn: BTG Thành Uỷ Cần Thơ – Năm 2017

TIN LIÊN QUAN